Archive for the ‘Articles’ Category

论上帝和祂的话语 — 圣经的真确性

因为圣经是上帝的话语,所以它是完美的,因此那些挑圣经错误的人,就是在挑上帝的错误。我们若不接受圣经是真确[1]的,就是否认上帝是不可能改变、至高无上的。

论上帝和祂的话语 — 圣经的有机默示性

  由于圣经是上帝藉着人所写的,许多人因此而被绊倒,他们认为圣经既然有人的成分,就无法也不愿意相信圣经完完全全是上帝毫无错谬的话语——即圣经中没有矛盾、没有不完美、没有错误,也没有任何事物可以归咎于人的缺陷。

论上帝和祂的话语 — 圣经的字句默示性

字句默示论(Verbal Inspiration)和全部默示论是密切相关的。字句默示论强调圣经的每句话,每个字都是上帝所默示的。圣经不仅是上帝的道(Word of God),也是上帝的话语(words of God)。

论上帝和祂的话语 — 圣经的全部默示性

上一章讲到“Plenary”就是“全部”的意思,全部默示论强调整本圣经完全是上帝所默示的。

论上帝和祂的话语 — 圣经的默示性

从某个角度来说,圣经是上帝所默示的这个教义在所有教义中是最重要的,因为其他所有的教义、敬畏上帝和敬虔生活的教导,都来自圣经。没有圣经,我们就不能认识上帝,从而也不能认识祂所差派的耶稣基督,而认识上帝和耶稣基督就是永生。上帝透过耶稣基督把自己启示出来,这一切都记载在圣经里,圣经也是我们过圣洁生活的唯一指导,所以没有圣经,我们就不知道应该怎样讨上帝的喜悦。因此,如果圣经不是上帝所默示的话语,那么,我们就会丧失一切。

论上帝和祂的话语 — 圣经的充分性

你可曾想过,假如你能像使徒们一样追随基督,亲眼看见耶稣行神迹,亲耳听到祂教导,并跟随祂到加利利和犹太地去,那么,你肯定认为你的信心会更坚固,你的生活将会更圣洁?但是,使徒彼得告诉我们不应该有这种想法,他说圣经是“更确的预言”(彼后1:19)。试想,使徒们“亲眼见过他[主耶稣基督]的威荣” (彼后1:16),而我们却拥有比他们更确切的话语!与这段经文相比较,试问,你还能想得到其他的话语更加能说明圣经的价值和充分性吗?

论上帝和祂的话语 — 圣经

为什么我们需要上帝书面的话语呢?上帝不是在不同的时代、不同的地方,用不同的方式,将自己启示出来使祂的百姓知道吗?早在圣经有书面形式之前,上帝不就已经赐下祂的话语了吗?那么,说上帝书面的话语是我们必须遵从的唯一标准,是我们信仰和生活的唯一准则,这岂不是另一种形式的偶像崇拜吗?

论上帝和祂的话语 — 上帝的道

上帝是如此的伟大,倘若祂不将自己启示给我们知道,我们就无法认识祂。也因为上帝是如此的伟大,我们不能看见、也不能触摸到祂(提前6:16),所以上帝通过祂的话语显明祂是我们的救主和天父。我们不应该为此感到惊讶,因为我们是上帝按照自己的形像创造的人,而语言是我们最主要的沟通工具。

How To Seek The Lord (And Be Found Of Him)

“Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near: Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the […]

Hvordan søke Herren (og bli funnet av ham)

“Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den onde må forsake sin vei og den urettferdige sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise […]

论上帝和祂的话语 — 一般启示

“一般启示”常用来指上帝通过创造之工、人的良心及历史,将自己启示给人知道。这个术语是用来区别上帝藉着圣经、通过耶稣基督的救赎性启示——即“特殊启示”。